Vol au vent Poker d’assi

GUSTO:neutro
TUTTO BURRO:NO
GLUTEN FREE:NO
PALM FREE:NO
AZO FREE:NO
VEGAN:NO
KOSHER:NO
FROZEN:NO